Regulamin

Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Nowe Spojrzenie na Okulistykę”

Kraków 21 – 22 maja 2022 r.

 1. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

  a. Regulamin – niniejszy regulamin Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Nowe Spojrzenie na Okulistykę” Kraków 21 – 22 maja 2022 r.;

  b. Organizator – OCHO Sp. z o.o. ul.Ludwika Solskiego 7C, 31-216 Kraków, Polska, NIP: 9452201865, KRS: 0000658544;

  c. Konferencja – wydarzenie naukowe odbywające się w Krakowie w dniach 21‑22.05.2022 r. pod nazwą „Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa- Nowe Spojrzenie na Okulistykę” w hotelu Metropolo Kraków by Golden Tulip przy ul. Orzechowej 11, 30-422 Kraków, zorganizowane przez Organizatora;

  d. Hotel – hotel Metropolo Kraków by Golden Tulip przy ul. Orzechowej 11, 30-422 Kraków;

  e. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna, w szczególności lekarze okuliści oraz lekarze w trakcie specjalizacji, którzy spełnią łącznie wszystkie elementy zawarte w punkcie 2. Regulaminu.

 2. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika jest dokonanie rejestracji on-line poprzez platformę elektroniczną pod adresem: https://konferencja.ocho.pl/rejestracja oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.  W przypadku niemożliwości dokonania płatności należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: jacek@bluexpirience.pl W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni nastąpi automatyczne anulowanie rejestracji, o czym osoba jej dokonująca zostanie powiadomiona na adres mailowy wskazany podczas rejestracji. Rejestracja możliwa jest najpóźniej do dnia 18.05.2022 r., w przypadku uczestnictwa w formie stacjonarnej oraz do dnia 22.05.2022 r., w przypadku uczestnictwa on-line. Po tym terminie rejestracja on-line będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji.

 3. Rejestracja na Konferencję możliwa jest na następujące sposoby:

  a. pełny udział w Konferencji on-line – bezpłatnie;

  b. pełny udział w Konferencji oraz kolacji w Hotelu – stacjonarnie bez noclegu;

  e. 1 nocleg 21-22.05.2022 – pokój jednoosobowy;

  f. 1 nocleg 21-22.05.2022 – pokój dwuosobowy;

  g. 2 noclegi 20-22.05.2022 – pokój jednoosobowy;

  h. 2 noclegi 20-22.05.2022 – pokój dwuosobowy;

  Rejestracja, po dokonaniu płatności, zostanie ostatecznie potwierdzona wiadomością e-mail zawierającą fakturę oraz wirtualny bilet z dostępem do Konferencji lub odpowiedni link, w przypadku rejestracji, o której mowa w ppkt. a.

 4. Płatność za rejestrację udziału w Konferencji dokonywana jest na rachunek bankowy Organizatora nr 68 1020 2892 0000 5502 0630 4762.

 5. Cennik i Program Konferencji stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

 6. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez dokonanie stosownego zgłoszenia na adres e-mail: jacek@bluexpierience.pl W zgłoszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy podać numer zamówienia, otrzymany podczas rejestracji oraz imię i nazwisko Uczestnika. Rezygnacja z udziału w Konferencji, bez poniesienia kosztów, jest możliwa najpóźniej do dnia 18.05.2022 r. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie późniejszym Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków. Niewzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji i nie daje Uczestnikowi uprawnienia do żądania zwrotu wpłaconych środków.

 7. Po zakończeniu Konferencji Uczestnicy otrzymują certyfikat z informacją o uzyskanych punktach edukacyjnych. Punkty te będą naliczane według zasady: 1 pkt za 1 godz. programu merytorycznego, na podstawie listy obecności, w przypadku uczestnictwa w formie stacjonarnej oraz na podstawie rejestru logowania z platformy https://konferencja.ocho.pl w przypadku uczestnictwa on-line. Certyfikaty są przekazywane, w terminie 14 dni po zakończeniu Konferencji, poprzez adres e-mail, podany podczas rejestracji. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać wydrukowaną wersję certyfikatu powinni zgłosić tę prośbę, na adres e-mail: konferencja@ocho.pl i jednocześnie podać adres do korespondencji.

 8. Rejestracja powinna być dokonana poprzez podanie imienia i nazwiska, które umożliwi identyfikację Uczestnika, a także przygotowanie certyfikatu, o którym mowa w pkt. 7.

 9. Dokonanie rejestracji, o której mowa w pkt. 2 i 3, oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu.

 10. Uczestnik ma prawo do udziału w Konferencji i zadawania pytań w formie czatu.

 11. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Konferencji oraz materiałów uzyskanych podczas Konferencji w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich. Uczestnik akceptuje, że materiały prezentowane podczas Konferencji mogą stanowić przedmiot praw autorskich i podlegać ochronie prawnej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do nieudostępniania, niepowielania, niepublikowania i nierozpowszechniania materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim, bez wyraźnej uprzedniej zgody autora.

 12. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Konferencji oraz materiałów uzyskanych podczas Konferencji w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich. Uczestnik akceptuje, że materiały prezentowane podczas Konferencji mogą stanowić przedmiot praw autorskich i podlegać ochronie prawnej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do nieudostępniania, niepowielania, niepublikowania i nierozpowszechniania materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim, bez wyraźnej uprzedniej zgody autora.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Hotelu.

 15. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.

 16. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konferencji w formie on-line w uzasadnionym przypadku tj. gdy sytuacja sanitarno-epidemiologiczna lub prawna uniemożliwia spotkanie w formie stacjonarnej.

 17. Uczestnictwo w Konferencji w formie on-line i wymaga dysponowania przez Uczestnika: komputerem lub urządzeniem mobilnym ze stabilnym podłączeniem do Internetu oraz głośnikiem, mikrofonem i/lub słuchawkami. O ile będzie to konieczne, Organizator przekaże Uczestnikom informację o ewentualnych, dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. niedziałanie lub wadliwe działanie oprogramowania Uczestnika,

  b. nieprawidłową konfigurację i obsługę sprzętu Uczestnika a także aplikacji umożliwiającej udział w Konferencji,

  c. wady sprzętu komputerowego Uczestnika,

  d. brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika,

  e. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji, niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

 18. Polityka prywatności (Ochrona Danych Osobowych)

  a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest OCHO Sp. z o.o. ul. Ludwika Solskiego 7C, 31-216 Kraków, Polska, NIP: 9452201865, KRS: 000065854

  b. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konferencji – wydarzenie naukowe odbywające się w Krakowie w dniach 21‑22.05.2022 r. pod nazwą „Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa- Nowe Spojrzenie na Okulistykę”. Dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych.

  c. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie wizerunku w całości i fragmentach przedstawionego na fotografii (fotografiach) lub filmie utrwalonych przez fotografa/operatora działającego na zlecenie Organizatora konferencji podczas „Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa- Nowe Spojrzenie na Okulistykę” organizowanej w dniach 21-22.05.2022 r. Zgody ta udzielana jest w celu publikacji mojego wizerunku na stronach internetowych (w tym na portalach społecznościowych Facebook, LinkedIn) organizatora Konferencji (OCHO Sp. z o.o. ul. Ludwika Solskiego 7C, 31-216 Kraków, Polska, NIP: 9452201865, KRS: 0000658544).

  d. Dane osobowe Uczestników zbierane za pomocą formularza rejestracyjnego Organizator będzie przetwarzał do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów tj.: realizacji zawartej przez Organizatora z Uczestnikiem umowy obejmującej udział w konferencji oraz celów marketingowych i ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie z tej umowy może podnosić Organizator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  e. Przesłanie formularza rejestracyjnego online oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawiania oraz usunięcia danych osobowych, a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

  f. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konferencji.

  g. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, korekty lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

  h. Usuniecie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

  i. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników konferencji „Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa- Nowe Spojrzenie na Okulistykę” innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zgłaszającego na wydarzenie (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa i adres firmy, numer NIP) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

  j. Dane osobowe Uczestnika lub Płatnika nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom będącym dostawcą usług płatności elektronicznych, jak również podmiotom uczestniczącym w organizacji konferencji „Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa- Nowe Spojrzenie na Okulistykę”.

  k. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia, co potwierdza poprzez fakt przesłania Organizatorowi formularza rejestracyjnego.

 19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w każdym czasie, za zwrotem na rzecz Uczestników wpłaconych środków, jeśli Konferencja nie będzie mogła się odbyć z przyczyn od Organizatora niezależnych, w szczególności w przypadku braku osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników. Uczestnikom nie przysługują w takiej sytuacji roszczenia odszkodowawcze wobec Organizatora.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników drogą elektroniczną.

 21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Lp.Forma udziałuCenaCena obejmuje udział w Konferencji (lub wybranym dniu) oraz:
1
pełny udział w Konferencji on-line;
2
pełny udział w Konferencji oraz kolacji w Hotelu – stacjonarnie bez noclegu;
99 PLN wyżywienie wskazane w Programie (tzw. przerwy kawowe), kolację w Hotelu
31 nocleg: 21-22.05.2022 – pokój jednoosobowy; 199 PLN wyżywienie wskazane w Programie (tzw. przerwy kawowe), kolację w Hotelu, nocleg ze śniadaniem
41 nocleg: 21-22.05.2022 – pokój dwuosobowy; 299 PLN wyżywienie wskazane w Programie (tzw. przerwy kawowe), kolację w Hotelu, nocleg ze śniadaniem
52 noclegi: 21-22.05.2022 – pokój jednoosobowy; 399 PLN wyżywienie wskazane w Programie (tzw. przerwy kawowe), kolację w Hotelu w dniu 21.05, dwa noclegi ze śniadaniem
62 noclegi: 21-22.05.2022 – pokój dwuosobowy; 499 PLN wyżywienie wskazane w Programie (tzw. przerwy kawowe), kolację w Hotelu w dniu 21.05, dwa noclegi ze śniadaniem