REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PLATFORMY INTERNETOWEJ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy będącej narzędziem umożliwiająca uczestnictwo w Wydarzeniach online, dostarczanej przez Usługodawcę (zwanej dalej: ,,Platformą” lub ,,Platformą internetową”). 
 2. Platforma jest narzędziem dostarczanym przez Blu Experience  sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Warszawskiej 1531-155  Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000495773, NIP: 9452177517, REGON: 123030655,, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, zwaną dalej ,,Usługodawcą”. Usługodawca świadczy Usługi określone niniejszym Regulaminie wyłącznie w imieniu i na rzecz Organizatora Wydarzenia. Organizatorem Wydarzenia jest podmiot wskazany w Platformie jako Organizator.
 3. W ramach Platformy Użytkownik może brać udział w różnego typu wydarzeniach poprzez uczestnictwo w transmisjach audiowizualnych Wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie – ich organizatorów, w tym w szczególności wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym, naukowym i podobnym. Usługodawca nie jest organizatorem tych wydarzeń. Usługodawca wyłącznie udostępnia na zlecenie Organizatora Wydarzenia infrastrukturę Platformy w celu umożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu wskazanym przez Organizatora uczestnikom Wydarzenia. 
 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  • z wykorzystaniem interaktywnego chatu dostępnego w Portalu, 
  • za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@wydarzeniaonline.pl, 
  • telefonicznie, pod numerem: +45501172589
 5. Kontakt z Organizatorem odbywa się w sposób wskazany w Platformie. 
 6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony w Platformie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 7. O ile nie wskazano w Platformie inaczej, wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 8. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Platformy, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, a Wydarzenia – bez zgody Organizatora, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca lub Organizator może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu;

Wydarzenie – organizowane przez określony podmiot trzeci (Organizatora) wydarzenie o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym naukowym lub podobnym, do którego Użytkownik otrzymuje Dostęp z wykorzystaniem Platformy, po spełnieniu warunków określonych przez jego Organizatora. Wydarzenie organizowane jest i odbywa się w ściśle oznaczonym przez Organizatora terminie;  

Organizator – osoba lub podmiot organizująca Wydarzenie oraz określający zasady i warunki uczestnictwa w nim;

Dostęp do Wydarzenia/Dostęp – Usługa Portalu, w ramach, której Użytkownik za pomocą transmisji danych otrzymuje dostęp do udostępnianych przez Organizatora Wydarzenia treści z wykorzystaniem infrastruktury Portalu; 

Konto – przydzielana danemu Użytkownikowi w wyniku Rejestracji część Platformy, w ramach którego Użytkownik jest identyfikowany na potrzeby Dostępu do konkretnego Wydarzenia oraz może dokonywać określonych w niniejszym Regulaminie działań w ramach Platformy; 

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu Konta Użytkownika i zapisie na dane Wydarzenie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone na zlecenie Organizatora przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Platformy drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usługi lub Usług Platformy, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą działającym na zlecenie Organizatora, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument. 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Korzystanie z Platformy może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • programu do odczytu plików w formacie PDF;
  • aktywną i poprawnie skonfigurowaną na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta usługę transmisji danych udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe. 
 4. W przypadku gdy jest to uzasadnione charakterem danego Wydarzenia, Dostęp do Wydarzenia może wymagać również spełnienia innych niż wskazane w ppkt. 3 wymagań technicznych czy sprzętowych. W takim przypadku Organizator Wydarzenia każdorazowo wskaże Użytkownikowi listę takich wymagań.
 5. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora i nie stanowią one części Usługi czy Wydarzenia.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Platformy lub jej Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub Organizatora.
 7. Wszelkie czynności w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, mogą dokonywać jedynie przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy. Usługodawca może zobowiązać osobę działającą w imieniu Przedsiębiorcy do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez Usługodawcę dokumentów, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Przedsiębiorcy oraz prowadzenie przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy świadczenia Usługi lub zakończenia świadczenia Usługi. 
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług na rzecz Przedsiębiorców bez podania przyczyny.

IV. USŁUGI PLATFORMY

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. 
 2. Usługi świadczone w ramach Platformy i korzystanie z niej jest nieodpłatne. W przypadku gdy Uczestnictwo w Wydarzeniu jest odpłatne – płatność jest realizowana zawsze bezpośrednio na rzecz Organizatora, a Organizator samodzielnie określa jej wysokość oraz zasady jej dokonywania. 
 3. Przez korzystanie z Platformy rozumie się każdą czynność Użytkownika prowadzącą do zapoznania się z dostępnymi w niej treściami. Przeglądanie treści dostępnych w Platformie jest Usługą świadczoną przez czas określony – i świadczona jest do momentu zamknięcia przez Użytkownika strony Platformy.
 4. Główną funkcjonalnością platformy jest zapewnianie Usługi Dostępu do Wydarzeń organizowanych przez Organizatorów. 
 5. Jeśli Organizator nie wskazał inaczej, w celu skorzystania z Dostępu do Wydarzenia Użytkownik musi dokonać Rejestracji w Platformie, która stanowi zapis na Wydarzenie oraz rejestracje (założenie) Konta. 
 6. W celu dokonania Rejestracji Konta Użytkownik wypełnia i akceptuje formularz rejestracyjny dostępny w Platformie, uzupełniając dane oznaczone jako obligatoryjne oraz podając indywidualny dla danego Wydarzenia, otrzymany od Organizatora kod wydarzenia (dalej jako: ,,Kod” lub ,,Kod Wydarzenia”). Organizator samodzielnie decyduje o sposobach, terminach i zasadach dystrybucji Kodu.
 7. O ile Organizator nie postanowi i nie wskaże Użytkownikowi inaczej 1 (jeden) Kod umożliwia Rejestrację jednego Konta. 
 8. Organizator Wydarzenia może postanowić indywidualnie, że w celu uzyskania Dostępu do jego Wydarzenia nie będzie wymagane posiadanie i podanie przy Rejestracji Kodu, a nawet Rejestracja Konta w Platformie – w takim przypadku każdorazowo Organizator informuje o tym Użytkowników przekazując informacje o Wydarzeniu. 
 9. W celu poprawnego zakończenia Rejestracji Użytkownik może być również proszony, o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Platformie.
 10. Konto służy do identyfikacji Użytkownika na potrzeby Dostępu do konkretnego Wydarzenia, w związku z czym Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta czy Kodu.
 11. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 12.  Użytkownik w ramach korzystania z Platformy  jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 13. Z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu, Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas oznaczony – czas w którym Użytkownik będzie korzystał z Dostępu do danego Wydarzenia. Użytkownik może jednak przed upływem terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia Konta lub dokonać samodzielnego usunięcia Konta z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Platformie. 
 14. Korzystanie z Usługi Dostępu do Wydarzenia odbywa się na zasadach określonych w pkt. V Regulaminu. 
 15. W ramach Platformy Usługodawca udostępnia również interaktywny chat umożliwiający kontakt z Usługodawcą. Usługa ta jest udostępniana czas oznaczony – do momentu zakończenia rozmowy z wykorzystaniem chatu lub opuszczenia przez Użytkownika strony Platformy. 

V. DOSTĘP DO WYDARZENIA 

 1. Usługa Dostępu do Wydarzenia umożliwia Użytkownikowi uczestnictwo w Wydarzeniu Organizatora na odległość (bez jednoczesnej obecności stron) z wykorzystaniem infrastruktury Platformy. 
 2. Każdorazowo zasady Dostępu do Wydarzenia i uczestnictwa w  Wydarzeniu z wykorzystaniem Usługi Dostępu określa samodzielnie Organizator informując o takich zasadach uczestników. 
 3. Organizator może wymagać w zależności od Wydarzenia – rejestracji na Wydarzenie, lub innej formy zapisu na Wydarzenie lub zakupu biletu wstępu, co nie jest elementem Platformy i jest każdorazowo przeprowadzane samodzielnie przez Organizatora. 
 4. Wydarzenia do których Użytkownik może mieć dostęp w ramach Platformy mogą według wyboru i decyzji Organizatora mieć całkowicie zdalny charakter (wydarzenie online) lub polegać na umożliwieniu Dostępu do Wydarzenia o charakterze stacjonarnym połączonym z możliwością zdalnego uczestnictwa w nich Użytkownika z wykorzystaniem Platformy. 
 5. Uczestnictwo w Wydarzeniu, w tym z wykorzystaniem Usługi Dostępu może być odpłatne lub nieodpłatne – o czym samodzielnie decyduje Organizator. W przypadku Wydarzeń odpłatnych wszelkie opłaty Użytkownik realizuje bezpośrednio na rzecz Organizatora, na zasadach przez niego określonych. 
 6. Organizator może zdecydować, że Dostęp do Wydarzenia ma charakter otwarty, tj. nie wymaga posiadania i podania Kodu Wydarzenia lub nawet  nie wymaga Rejestracji Konta – w takim przypadku każdorazowo informacje takie będzie podawał Użytkownikom sam Organizator. 
 7. Organizator samodzielnie określa jakie treści udostępniane są w ramach Dostępu do Wydarzenia oraz czy treści udostępniane są w czasie rzeczywistym. 
 8. Organizator określa również  czy w ramach Dostępu do Wydarzenia Użytkownik będzie uprawniony również do przesyłam do Organizatora lub innych uczestników Wydarzenia treści, w tym możliwe może być w szczególności:
  • uczestnictwo w Wydarzeniu z jednoczesnym przesyłaniem przez Użytkownika do Organizatora lub innych uczestników obrazu i dźwięku; 
  • wchodzenie w interakcje z Organizatorem lub innymi uczestnikami – jak przykładowo udział w dyskusji, zadawanie pytań, przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem formularzy udostępnionych w Portalu lub interaktywnego chatu. 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik Platformy jest zobowiązany do:
  • korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich;
  • posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Platformie lub z wykorzystaniem Platformy lub przekazywanych Usługodawcy bądź Organizatorowi;
  • wprowadzania w Platformie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Platformy;
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Platformy;
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  • uczestnictwa w Wydarzeniu w ramach Dostępu zgodnie z warunkami uczestnictwa określonymi przez Organizatora.
 2. Zakazane jest dodawanie i prezentowanie przez Użytkowników w Platformie lub z jej wykorzystaniem, jakichkolwiek informacji, elementów bądź treści, które zawierałaby treści zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, naruszające prawa osób trzecich, zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji, a wykorzystanie tych informacji nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad uczestnictwa w Wydarzeniu lub dobrych obyczajów. 
 3. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca działając na zlecenie Organizatora, ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usług, w tym Usługi Dostępu, jak również zakończenia świadczenia Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez takiego Użytkownika danych, jak również w przypadku:
  • powzięcia przez Usługodawcę wiadomości, że Użytkownik taki narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów, zasady uczestnictwa w Wydarzeniu;
  • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  • w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Platformy, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika.
 4. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Platformy, również w stosunku do Użytkowników nie będących Przedsiębiorcami, w sytuacjach wskazanych w ppkt. 3 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem terminu do zaprzestania naruszeń. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kierowane jest do Użytkownika droga elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w Koncie, jak również za pomocą komunikatów w Platformie.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zapisy niniejszego punktu mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników nie będących Konsumentami: 

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy oraz Organizatora z tytułu realizowanych w Platformie Usług względem Przedsiębiorcy zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości […] złotych netto. Wyłączona jest w szczególności odpowiedzialność Usługodawcy i Organizatora z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy. 
 3. Usługodawca i Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności w stosunku do Przedsiębiorcy za:
  • przerwy w dostępie do Platformy, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  • problemy techniczne związane z korzystaniem z Platformy, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub Organizatora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet,
  • niedostępność Platformy lub Usług z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy lub Organizatora,
  • szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych lub jakichkolwiek treści,
  • skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Usług lub Platformy przez osobę trzecią. 
 4. Usługodawca oraz Organizator nie są i nie będą odpowiedzialni względem Przedsiębiorcy z tytułu działania siły wyższej, przez którą strony te rozumieją niezawinione przez Usługodawcę lub Organizatora, nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne czyniące niemożliwym wykonanie zobowiązań wynikających z realizacji Usługi Platformy, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec środkami zwykłymi, nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym w szczególności takich jak wojna, klęski żywiołowej, atak hackerski, zamieszki, strajki generalne, ataki zbrojne, epidemie.
 5. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa czy dobrych obyczajów. Usługodawcy lub Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Przedsiębiorcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca lub Organizator poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Przedsiębiorcy.

VIII. REKLAMACJE, KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Konsument może odstąpić od umowy, w tym Umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którym stanowi Załącznik do Regulaminu. 
 3. Usługodawca przypomina, że zgodnie z Ustawą o prawa konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, a także w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia umowy.
 4. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Platformy, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 5. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Usługodawcy wskazane w niniejszym Regulaminie. 
 6. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji każdego Użytkownika w terminie do 30 dni. Gdy rozpatrzenie reklamacji w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim, byłoby niemożliwe, Usługodawca w tych terminach poinformuje Użytkownika o nowym terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od dania otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 8. Reklamacje w zakresie Wydarzeń Użytkownik kieruje bezpośrednio do Organizatora. 
 9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą; 
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Platformie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Platforma nie ma charakteru platformy pośrednictwa internetowego, w związku z czym nie będą miały do niego zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Konsument zostanie poinformowany poprzez informacje w Platformie zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług Platformy.
 7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. W takiej sytuacji zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
 8. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Platformie.