Weź udział

Regulamin

III Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Nowe spojrzenie na okulistykę”

Kraków 17 maja 2024 r.

1. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

a. Regulamin – niniejszy regulamin III Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Nowe spojrzenie na okulistykę”, Kraków 17 maja 2024 r.;

b. Organizator – OCHO Sp. z o.o., ul. Ludwika Solskiego 7C, 31-216 Kraków, Polska, NIP: 9452201865, KRS: 0000658544;

c. Konferencja – wydarzenie naukowe odbywające się w Krakowie w dniu 17.05.2024 r. pod nazwą „III Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa- Nowe spojrzenie na okulistykę” w Qubus Hotel Kraków, 30-527 Kraków, zorganizowane przez Organizatora;

d. Hotel – Qubus Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków

e. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna, w szczególności lekarze okuliści oraz lekarze w trakcie specjalizacji, którzy spełnią łącznie wszystkie elementy zawarte w punkcie 2. Regulaminu.

2. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika jest dokonanie rejestracji on-line poprzez platformę elektroniczną pod adresem: https://konferencja.ocho.pl/ oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej. W przypadku niemożliwości dokonania płatności należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: contact@bluplatform.io. W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni nastąpi automatyczne anulowanie rejestracji, o czym osoba jej dokonująca zostanie powiadomiona na adres mailowy wskazany podczas rejestracji. Rejestracja możliwa jest najpóźniej do dnia 17.05.2024 r. w przypadku uczestnictwa w formie stacjonarnej. Po tym terminie rejestracja on-line będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji. Rejestracje dokonane 10.05.2024 r. i później muszą zostać opłacone od razu, aby płatności zostały zaksięgowane przed rozpoczęciem konferencji.

Aby skorzystać z bezpłatnego udziału on-line w Konferencji należy zarejestrować się na stronie Organizatora: https://konferencja.ocho.pl/rejestracja-free/.

3. Rejestracja na Konferencję możliwa jest na następujące sposoby:

a. pełny udział w Konferencji – stacjonarnie;

b. udział w kolacji koleżeńskiej – stacjonarnie;

Program pozamerytoryczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, ani od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

c. Kurs z kwalifikacji do soczewek premium – dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz (Nałęczów/Lublin);

W kursie można wziąć udział pod warunkiem wykupienia stacjonarnego uczestnictwa. 

d. Chirurgia zaćmy – czego nie należy robić i dlaczego? Skomplikowane przypadki dla średniozaawansowanych – dr Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, 

dr Małgorzata Ozimek (Nowy Sącz).

W kursie można wziąć udział pod warunkiem wykupienia stacjonarnego uczestnictwa

4. Rejestracja, po dokonaniu płatności, zostanie ostatecznie potwierdzona wiadomością e-mail zawierającą fakturę oraz potwierdzenie rejestracji, na wybraną przez Uczestnika część Konferencji zgodnie z pkt 3 Regulaminu.

5. Płatność za rejestrację udziału w Konferencji dokonywana jest w drodze szybkiej płatności elektronicznej obsługiwanej przez PayU (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182; KRS 0000274399, NIP: 7792308495). Do dokonania płatności w tej drugiej formie niezbędna jest akceptacja regulaminu PayU, podczas dokonywania płatności.

6. Cennik i Program Konferencji stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

7. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez dokonanie stosownego zgłoszenia na adres e-mail: contact@bluplatform.io W zgłoszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy podać numer zamówienia, otrzymany podczas rejestracji oraz imię i nazwisko Uczestnika. Rezygnacja z udziału w Konferencji, bez poniesienia kosztów, jest możliwa najpóźniej do dnia 10.05.2024 r. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie późniejszym Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków. Niewzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji i nie daje Uczestnikowi uprawnienia do żądania zwrotu wpłaconych środków.

8. Po zakończeniu Konferencji Uczestnicy otrzymują certyfikat z informacją o uzyskanych punktach edukacyjnych. Punkty te będą naliczane według zasady: 1 pkt za 1 godz. programu merytorycznego, na podstawie listy obecności, w przypadku uczestnictwa w formie stacjonarnej oraz na podstawie rejestru logowania z platformy https://konferencja.ocho.pl/ w przypadku uczestnictwa on-line. Certyfikaty są przekazywane, w terminie 14 dni po zakończeniu Konferencji, poprzez adres e-mail, podany podczas rejestracji. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać wydrukowaną wersję certyfikatu powinni zgłosić tę prośbę, na adres e-mail: konferencja@ocho.pl i jednocześnie podać adres do korespondencji.

9. Rejestracja powinna być dokonana poprzez podanie imienia i nazwiska, które umożliwi identyfikację Uczestnika, a także przygotowanie certyfikatu,
o którym mowa w pkt. 7.

10. Dokonanie rejestracji, o której mowa w pkt. 2 i 3, oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu.

11. Uczestnik ma prawo do udziału w Konferencji i zadawania pytań w formie czatu.

12. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Konferencji oraz materiałów uzyskanych podczas Konferencji w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich. Uczestnik akceptuje, że materiały prezentowane podczas Konferencji mogą stanowić przedmiot praw autorskich i podlegać ochronie prawnej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do nieudostępniania, niepowielania, niepublikowania i nierozpowszechniania materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim, bez wyraźnej uprzedniej zgody autora.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Hotelu.

15. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.

16. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konferencji w formie on-line w uzasadnionym przypadku tj. gdy sytuacja sanitarno-epidemiologiczna lub prawna uniemożliwia spotkanie w formie stacjonarnej.

17. Uczestnictwo w Konferencji w formie on-line i wymaga dysponowania przez Uczestnika: komputerem lub urządzeniem mobilnym ze stabilnym podłączeniem do Internetu oraz głośnikiem, mikrofonem i/lub słuchawkami. O ile będzie to konieczne, Organizator przekaże Uczestnikom informację o ewentualnych, dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. niedziałanie lub wadliwe działanie oprogramowania Uczestnika,

b. nieprawidłową konfigurację i obsługę sprzętu Uczestnika a także aplikacji umożliwiającej udział w Konferencji,

c. wady sprzętu komputerowego Uczestnika,

d. brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika,

e. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji, niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

18. Reklamacje dotyczące przebiegu Konferencji Uczestnik może zgłosić na adres e-mail contact@bluplatform.io lub też pisemnie, na adres siedziby Organizatora Technicznego, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane. Skutecznie wniesiona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. W razie braku odpowiedzi Organizatora w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w każdym czasie, za zwrotem na rzecz Uczestników wpłaconych środków, jeśli Konferencja nie będzie mogła się odbyć z przyczyn od Organizatora niezależnych, w szczególności w przypadku braku osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników. Uczestnikom nie przysługują w takiej sytuacji roszczenia odszkodowawcze wobec Organizatora.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników drogą elektroniczną.

21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 Cennik

Załącznik nr 2 Program Konferencji

8:00 – 9:30 – Kursy

1. Kurs z kwalifikacji do soczewek premium – dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz (Nałęczów, Lublin)
2. Chirurgia zaćmy – czego nie należy robić i dlaczego? Skomplikowane przypadki dla średniozaawansowanych – dr Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, dr Małgorzata Ozimek (Nowy Sącz)

9:40 – 9:45 Otwarcie Konferencji

9:45-10:15 Aspekty prawne w pracy lekarza – postępowanie w gabinecie i w sądzie (w trakcie potwierdzania prelegenta)

10:15 – 11:45 Sesja chirurgii okulistycznej

10:15-10:25 Wymiana sztucznej soczewki – dr Dariusz Haszcz
10:25-10:35 Wykład sponsorowany – Micro i minimonowizja w praktyce, dr Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska;
10:35-10:50 Witrektomia – zabieg ratujący oko, prof. Robert Rejdak (Lublin)
10:50-11:10 Antybiotyki i krople odkażające po iniekcjach i zabiegach operacyjnych oczu, prof. Robert Rejdak, prof. Izabela Korona-Głowniak (Lublin)
11:10-11:25 Kanaloplastyka z zaćmą – doc. Sławomir Cisiecki (Łódź, Grupa Medyczna OCHO)
11:25-11:35 Przeszczep błony Descemeta DMEK po powikłanej operacji zaćmy, doc. Sławomir Cisiecki (Łódź, Grupa Medyczna OCHO)
11:35- 11:45 HFDs doświadczenia własne – dr Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:20 Sesja “W samo południe”

12:00-12:25 Płytka komora. Czy Irydotomia ma sens? – doc. Ewa Kosior-Jarecka (Nałęczów)
12:20-12:45 Wykład sponsorowany – Siła dwóch szlaków – potencjał pierwszego bispecyficznego leku Vabysmo w leczeniu nAMD i DME, lek. Justyna Mazur-Samela (Rzeszów).
12:45-13:20 Chirurgia laserowa czy refrakcyjna wymiana soczewki w presbyopii – dr Edyta Sacha (Kraków), dr Andrzej Dmitriew (Poznań)

Obiad 13.20- 14:30

14:30 – 16:16 Sesja I – Jaskra

14.30 – 14.45 Jak rozpoznanie jaskry wpływa na życie Pacjenta bezobjawowego – prof. Zbigniew Zagórski
14.45 – 15:15 „Do what is necessary to Do” – prof. George Spaeth (Filadelfia)
15:15 – 15:30 Chirurgia laserowa w jaskrze – doc. Ewa Kosior-Jarecka (Nałęczów)
15:30 – 15:45 Wskazanie do chirurgicznego leczenia jaskry – prof. Tomasz Żarnowski (Lublin)
15.45 – 16:00 Chirurgia małoinwazyjna w jaskrze – (prelegent w trakcie ustalania)
16:00 – 16:15 Dyskusja

16.15-16.35 Przerwa

16:35 – 18:15 Sesja II – Rogówka

16:35 – 16:55 Guzy powierzchni oka – prof. Bożena Romanowska-Dixon (Kraków)
16:55 – 17:15 Stożek rogówki – jak diagnozować i leczyć według najnowszych standardów? dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz (Lublin, Nałęczów)
17:15 – 17:35 Wirusowe zapalenia rogówki – prof. Anna Machalińska (Szczecin)
17.35 – 18.15 Leczenie obrzęku rogówki – doc. Sławomir Cisiecki (Łódź, Grupa Medyczna OCHO)

18.15-18.30 – Przerwa

18:30 – 19:30 Sesja III – Krótkowzroczność – moda czy problem?
prof. Andrzej Grzybowski (Poznań) – wykład i dyskusja on-line

18.30 – 19.10 Krótkowzroczność – problem cywilizacyjny, epidemiologia, czynniki ryzyka oraz współczesne metody leczenia
19.10-19.30 Dyskusja oraz pytania z audytorium

20:30 – Kolacja koleżeńska. Wykład sponsorowany. Program pozamerytoryczny finansowany jest środków własnych organizatora OCHO i nie jest finansowany ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE i POLMED