Polityka prywatności (Ochrona Danych Osobowych)

1. Współadministratorem danych osobowych są:
a) OCHO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwika Solskiego 7C, 31 – 216 Kraków, KRS: 0000658544, NIP: 9452201865, REGON: 366358927;
b) Fundacja Edukacyjna OCHO, ul. Ogrodowa 6, 20-075 Lublin, NIP: 7123287965, Regon: 061698332, KRS: 000051282

2. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konferencji – wydarzenie naukowe odbywające się w Krakowie, 17 maja 2024 r., w Hotelu Qubus  pod nazwą „III Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa – Nowe Spojrzenie na Okulistykę”. Dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych.

3. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie wizerunku w całości i fragmentach przedstawionego na fotografii (fotografiach) lub filmie utrwalonych przez fotografa/operatora działającego na zlecenie Organizatora konferencji podczas „III Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa – Nowe Spojrzenie na Okulistykę” organizowanej w dniu 17 maja 2024 r. Zgoda ta udzielana jest w celu publikacji wizerunku na stronach internetowych (w tym na portalach społecznościowych Facebook, LinkedIn) organizatora Konferencji (OCHO Sp. z o.o., ul. Ludwika Solskiego 7C, 31-216 Kraków, Polska, NIP: 9452201865, KRS: 0000658544;).

4. Dane osobowe Uczestników zbierane za pomocą formularza rejestracyjnego Organizator będzie przetwarzał do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów tj.: realizacji zawartej przez Organizatora z Uczestnikiem umowy obejmującej udział w konferencji oraz celów marketingowych i ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie z tej umowy może podnosić Organizator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Przesłanie formularza rejestracyjnego online oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawiania oraz usunięcia danych osobowych, a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

6. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konferencji.

7. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, korekty lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

8. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

9. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników konferencji „III Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa – Nowe Spojrzenie na Okulistykę” innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zgłaszającego na wydarzenie (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa i adres firmy, numer NIP) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

10. Dane osobowe Uczestnika lub Płatnika nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom będącym dostawcą usług płatności elektronicznych, jak również podmiotom uczestniczącym w organizacji konferencji „III Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa- Nowe Spojrzenie na Okulistykę”.

11. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia, co potwierdza poprzez fakt przesłania Organizatorowi formularza rejestracyjnego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W CELU ORGANIZACJI KONFERENCJI I MARKETINGU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Współadministratorem danych osobowych są:
a) OCHO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwika Solskiego 7C, 31 – 216 Kraków, KRS: 0000658544, NIP: 9452201865, REGON: 366358927;
b) Fundacja Edukacyjna OCHO, ul. Ogrodowa 6, 20-075 Lublin, NIP: 7123287965, Regon: 061698332, KRS: 0000512824

2. W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili na adres e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@ocho.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjno-marketingowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO, związanych z organizacja konferencji naukowo-szkoleniowej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia danych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzania danych w celach organizacyjno-marketingowych, którą można wycofać w dowolnej formie (tel. Sms, e-mail).

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie spowoduje brak możliwości udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.