REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ 

REALIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ EDUKACYJNĄ OCHO W LUBLINIE 

W RAMACH KONFERENCJI 

„NOWE SPOJRZENIE NA OKULISTYKĘ”

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PLATFORMY INTERNETOWEJ 

§ 1

AUKCJA

 1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Fundacja Edukacyjna OCHO z siedzibą w Lublinie, przy ul. Ogrodowej 6, 20-075 Lublin, KRS nr 0000512824, NIP: 7123287965, zwana dalej Organizatorem.

 2. Przedmiotem aukcji są książki i obrazy podarowane na licytację przez ich twórców lub właścicieli.

 3. Za środki uzyskane z aukcji Organizator zakupi środki i materiały, które następnie przekaże na rzecz okulistyki w Ukrainie.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zwane dalej Uczestnikami.

 2. Osoby reprezentujące Uczestnika w toku aukcji muszą posiadać stosowne pełnomocnictwo lub ich upoważnienie do działania imieniem oferenta musi wynikać z innych podstaw, zgodnie z reprezentacją w KRS.

 3. Organizator może uzależnić udział osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości na podstawie stosownych dokumentów oraz przedłożenia przez nią pełnomocnictwa. Osoby niedysponujące stosownym pełnomocnictwem lub których umocowanie do działania nie wynika z KRS mogą nie zostać dopuszczone do udziału w aukcji w imieniu oferenta.

 4. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.

 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie aukcji. W przypadku stwierdzenia działań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator lub prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi, który dopuszcza się takich działań udziału w dalszej licytacji

 6. Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji przedmiotu jest:


  1) zgłoszenie udziału w aukcji poprzez podanie danych Uczestnika oraz osoby go reprezentującej: imię i nazwisko, firma i numer w KRS, adres e-mail, telefon kontaktowy, przy czym dane podane przez Uczestnika mogą być zweryfikowane przez Organizatora lub osobę działająca w jego imieniu na podstawie dokumentu tożsamości lub innego stosownego dokumentu;

  2) akceptacja niniejszego Regulaminu.

 7. Organizator jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie audio, video lub fotograficznej, z zastrzeżeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników i osób ich reprezentujących.

§ 3

PRZEBIEG AUKCJI

 1. Aukcja zostanie poprzedzona ogłoszeniem o aukcji oraz prezentacją licytowanych przedmiotów na stronie internetowej wydarzenia: www.konferencja.ocho.pl, www.consultronix.pl, w informacja na social mediach, a także w ulotkach czy folderach informacyjnych dotyczących aukcji. 

 2. Dla każdego przedmiotu aukcji zostanie ustalona cena wywoławcza. Cena wywoławcza książek to 50 zł, a cena wywoławcza obrazów to 100 zł. 

 3. Licytacja odbędzie się ustnie i będzie prowadzona przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.

 4. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.

 5. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 50 zł (postąpienie) dla książek i 100 zł dla obrazów.

 6. Oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.

 7. Oferta złożona w toku aukcji przez Uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik aukcji złoży wyższa ofertę.

 8. Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę, staje się Zwycięzca aukcji.

 9. W gestii Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

 10. Zamknięcie aukcji nastąpi zgodnie z harmonogramem Konferencji „Nowe Spojrzenie na Okulistykę” .

 11. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zaoferowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od momentu zamknięcia aukcji, przy czym wpłata może nastąpić:

przelewem na rachunek bankowy Organizatora nr 76 1020 3150 0000 3102 0086 5170.

 1. Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy aukcji nastąpi bezpośrednio po zakończeniem Konferencji po podpisaniu przez niego oświadczenia o uiszczeniu zaoferowanej kwoty maksymalnie do 3 dni od zakończenia aukcji.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.konferencja.ocho.pl, a także w miejscu przeprowadzenia aukcji. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub ogłoszenia o aukcji, a także prawo odwołania aukcji lub zmiany jej terminu z jakichkolwiek przyczyn i wedle swego uznania.

 4. Administratorem danych osobowych Uczestników i osób reprezentujących uczestników jest Fundacja Edukacyjna OCHO w Lublinie, która przetwarza te dane zgodnie z zasadami przetwarzana danych w Grupie Ocho dostępnymi na stronie internetowej: https://www.ocho.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/.